Chính sách bảo mật

Mapipedia (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://mapipedia.org

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn mà bạn liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://mappedia.org/dieu-khoan

Thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập
Dữ liệu cá nhân
Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ email
Cookie và dữ liệu sử dụng
Dữ liệu khác mà bạn nhập vào trang web
Dữ liệu sử dụng
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu theo dõi và cookie
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình, lưu giữ một số thông tin nhất định cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ Dịch vụ và được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu
Mapipedia sử dụng dữ liệu được thu thập cho nhiều mục đích khác nhau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ
Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi
Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Để cung cấp quảng cáo
Để gây quỹ hỗ trợ trang web bằng cách bán dữ liệu ẩn danh cho bên thứ ba

Truyền dữ liệu
Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến — và duy trì trên — các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý chính phủ khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật bảo vệ dữ liệu của bạn.

Việc sử dụng Dịch vụ này cho thấy sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Mapipedia sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này

Tiết lộ dữ liệu
Mapipedia có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Để bảo vệ quyền lợi của Mapipedia
Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc của công chúng
Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý
Bảo mật dữ liệu
Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Các nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ”), thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.